Časté otázky o oddlžení

1. AKÁ JE ŠANCA, ŽE SÚD MI ODDLŽENIE POVOLÍ?

V minulosti súd až po ukončení prvej fázy rozhodoval, či ste splnili všetky podmienky a povolil Vám oddlženie. Podľa aktuálnej úpravy Vás však súd oddlží hneď na začiatku konania.

2. AKÝ MAJETOK POTREBUJEM, ABY MA SÚD ODDLŽIL?

Majetok nie je potrebný žiadny. Pred podaním návrhu sa na súd platí poplatok vo výške 500,- €. Tento Vám však môže požičať aj Centrum právnej pomoci. Túto pôžičku však musíte po Vašom oddlžení vrátiť, inak sa Vám oddlženie zrušuje.

3. ZBAVÍM SA NAOZAJ VŠETKÝCH DLHOV?

Oddlžením sa v podstate zbavíte všetkých dlhov, ktoré Vám vznikli pred podaním návrhu na oddlženie. Zákon stanovuje presný výpočet dlhov, ktorých sa nezbavíte. Jedná sa však len o dlhy, ktoré by svojou povahou nebolo spravodlivé oddlžiť, ako napr. výživné na deti, peňažný trest v Trestnom konaní, a pod.

4. MÔŽEM OSOBNÝ BANKROT VYKONAŤ AJ ZO ZAHRANIČIA?

Áno, osobný bankrot môžete vykonať aj keď sa prechodne nachádzate v zahraničí. Na začiatku konania sa však vyžaduje Vaša osobná účasť v Centre právnej pomoci. Taktiež je potrebné, aby ste mali centrum svojich hlavných záujmov na Slovensku. Toto by sme posúdili na osobnom stretnutí.

5. AKÚ MINIMÁLNU SUMU MUSÍM POČAS KONKURZU SVOJIM VERITEĽOM ZAPLATIŤ, ABY SOM BOL ODDLŽENÝ?

Pri oddlžení formou konkurzu zákon žiadnu hodnotu, ktorú musíte veriteľom splatiť nestanovuje. To znamená, že keď veritelia nedostanú vôbec nič, Vy sa svojich dlhov zbavíte.

6. ČO SA STANE, AK NEUVEDIEM V NÁVRHU VŠETOK SVOJ MAJETOK?

Neuvedenie svojho majetku ani na dopyt správcu môže byť považované za nepoctivý zámer, a teda ktorýkoľvek veriteľ môže podať na súd návrh, aby bolo Vaše oddlženie zrušené. V tomto prípade sa Vám obnovujú všetky dlhy.

7. MUSÍM BYŤ ZAMESTNANÝ KEĎ SA ODDLŽIŤ?

Zákon výslovne nestanovuje, že je potrebné byť zamestnaný. Na preukázanie poctivého zámeru je však potrebné, aby ste sa zamestnali, resp. sa snažili zamestnanie si nájsť.

8. KTO JE TO SPRÁVCA KONKURZNEJ PODSTATY?

Správca je osoba ustanovená súdom, ktorá vedie konanie a má za úlohu zisťovať majetok dlžníka. Po podaní návrhu ste povinný so správcom komunikovať a poskytovať mu všetku požadovanú súčinnosť.

9. KTO SA DOZVIE, ŽE SOM V OSOBNOM BANKROTE?

To, že je na Vás vyhlásený osobný bankrot bude zverejnené v Obchodnom vestníku SR. Bežní ľudia však tento vestník nečítajú.

10. JE MOŽNÉ, ABY MOJA RODINA ODKÚPILA MAJETOK, KTORÝ SA BUDE SPEŇAŽOVAŤ V KONKURZE?

Áno. Novela upravila možnosť, aby Vaši rodičia, deti, súrodenci, manžel, resp. obec vykúpili majetok, ktorý by sa speňažoval v konkurze.