Splátkový kalendár

Konanie o určenie splátkového kalendára začína taktiež na návrh dlžníka. Ak sú splnené zákonné podmienky na určenie splátkového kalendára, súd poskytne dlžníkovi ochranu pred veriteľmi. Následne bude potrebné uhradiť súdom ustanovenému správcovi preddavok vo výške 500,- €. Následne správca preskúma pomery dlžníka a zostaví návrh splátkového kalendára.

Dlžník musí počas 5 rokov splatiť svojim veriteľom aspoň 30% zo svojho dlhu. Zároveň, ak má dlžník nejaký majetok, musí byť uspokojenie veriteľov zo splátkového kalendára aspoň o 10% vyššie, ako by tomu bolo pri predaji všetkého majetku dlžníka. Ak príjmy dlžníka neumožňujú zostaviť splátkový kalendár za takýchto podmienok, súd konanie skončí a navrhne dlžníkovi, aby vyhlásil na svoj majetok konkurz. Ak pomery dlžníka umožňujú zostavenie splátkového kalendára, súd určí splátkový kalendár. Po jeho splnení sa dlžník zbaví všetkých svojich dlhov.