Konkurz

Konkurz začína na návrh dlžníka. Pri podaní návrhu musí dlžník uhradiť preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu Centru právnej pomoci vo výške 500,- € (tento preddavok možno prirovnať k súdnemu poplatku, nakoľko bez jeho uhradenia súd konanie nezačne). Súdom ustanovený správca speňaží v konaní všetok majetok dlžníka s výnimkou nepostihnuteľnej hodnoty obydlia dlžníka a majetku dlžníka, ktorý nemožno postihnúť exekúciou.

Veľkou zmenou, ktorú priniesla novela zákona je, že dlžník nemusí vlastniť žiaden majetok na to, aby mohol byť úspešne oddlžený. Táto zásadná zmena sprístupní inštitút oddlženia takmer všetkým, ktorí ho naozaj potrebujú.

Povinnosťou správcu počas konania vykonávať zrážky zo mzdy ostala novelou zákona nezmenená, rovnako tak skutočnosť, že majetok nadobudnutý dlžníkom počas konania podlieha konkurzu.

Nepostihnuteľnou hodnotou obydlia dlžníka je časť hodnoty jednej obývateľnej veci s príslušenstvom, ktorú dlžník uvedie v zozname majetku ako svoje obydlie. V praxi to bude znamenať, že ak správca bude v rámci konkurzu speňažovať napr. byt dlžníka, uloží zo speňaženia sumu 10.000 € na špeciálnom účte. Z tohto účtu bude môcť následne dlžník hradiť svoje potreby spojené so zabezpečením bývania, a to vo výške 250 € mesačne.

Ďalšou pozitívnou zmenou je aj možnosť spriaznenej osoby dlžníka vykúpiť majetok dlžníka z konkurznej podstaty. To znamená, že ak dlžník nechce prísť napr. o auto, môže toto za určitých podmienok vykúpiť rodič, dieťa, súrodenec alebo manžel.

Po speňažení majetku správca rozdelí výťažok prihláseným veriteľom a následne konkurz ukončí. To znamená, že dlžník sa môže oddlžiť už do pol roka od podania návrhu. Samozrejme, že každý jeden prípad je individuálny, a teda táto doba môže byť dlhšia, ale aj kratšia.