Čo je osobný bankrot ?

Osobný bankrot je ľudové pomenovanie pre oddlženie. Osobným bankrotom je teda konanie, ktorého cieľom je zbaviť fyzickú osobu všetkých dlhov (konkurz alebo splátkový kalendár).

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii poskytuje možnosť oddlženia jedine fyzickým osobám, ktoré splnia určité zákonné podmienky. Osobný bankrot je riešenie pre nepriaznivú finančnú situáciu. V prípade, že ste ako fyzická osoba zadlžený, je voči Vám vedená exekúcia a už nedokážete ďalej splácať svoje dlhy, môže byť osobný bankrot práve to, čo hľadáte.

Osobný bankrot je jediné zákonné riešenie, pomocou ktorého je možné zbaviť sa dlhov, ktoré už nedokážete splácať. Celý proces prebieha pod dozorom súdu, takže počas tohto procesu, a ani po jeho úspešnom skončení nie je možné vymáhať Vaše dlhy alebo postihnúť Váš majetok exekúciou. V priebehu osobného bankrotu Vaše dlhy už nerastú. Priebeh osobného bankrotu závisí od formy oddlženia, ktorú si zvolíte (konkurz alebo splátkový kalendár). Na to, aby ste mohli súd požiadať o oddlženie, je potrebné mať aspoň jeden dlh, ktorý je vymáhaný exekučne.